Καλωσορίζουμε το ISO 45001: 2018

Yποδεχόμαστε το νέο μέλος ISO 45001:2018 στην οικογένεια των προτύπων του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης . Πριν λίγες μέρες ο ISO ανακοίνωσε τη δημοσίευση του ISO 45001:2018. Το πρότυπο αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από περισσότερες από 70 χώρες και παρέχει ένα διεθνές πλαίσιο που υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο . Έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και το περιορισμό των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας μέσα από συστηματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων. Το νέο πρότυπο μοιράζεται τη νέα κοινή τυποποιημένη δομή προτύπων,  την επονομαζόμενη High Level Structure (HLS), που είναι το βασικό βήμα για την ενοποίηση των προτύπων. Η νέα κοινή δομή διευκολύνει την επιχείρηση να ενσωματώσει μεταξύ τους τα συστήματα και μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επιχείρηση χρησιμοποιώντας κοινές διαδικασίες.

Ποιους αφορά το ISO45001 ;

Το ISO 45001 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρουν και να τις βοηθήσει να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους.  Έχει ιδιαίτερη σημασία σε δραστηριότητες με μεγάλη επικινδυνότητα όπως κατασκευαστικές εταιρίες, βιομηχανίες και γενικότερα όπου διενεργείται χειρωνακτική εργασία

Που διαφοροποιείται το ISO45001 από το OHSAS 18001

Το ISO45001 είναι ο διάδοχος του OHSAS 18001, του πιο διαδεδομένου πρότυπου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία μέχρι τώρα. Οι βασικές του διαφορές είναι οι ακόλουθες:

  • Βασίζεται στη δομή High Level Structure (HLS)
  • Το ISO45001  επικεντρώνεται  στον  προσδιορισμό και στην αξιολόγηση των κινδύνων και όχι απλά στον κίνδυνο.
  • Το ISO45001 απαιτεί από την επιχείρηση να λαμβάνει υπόψιν τον τρόπο που διαχειρίζονται προμηθευτές και συνεργάτες τους κινδύνους.
  • Αλλάζουν ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες, όπως ο κίνδυνος, ο εργαζόμενος, ο χώρος εργασίας. Υπάρχουν επίσης νέοι ορισμοί όρων όπως: παρακολούθηση, μέτρηση, αποτελεσματικότητα.

Οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου

Μερικά από τα οφέλη της εφαρμογής του προτύπου ISO 45001  είναι:

  • Η αυξημένη δυνατότητα πρόβλεψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και η αποσόβησή τους. Η μείωση της απουσίας του προσωπικού  από την εργασία λόγω ατυχημάτων και η αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Η ενδυνάμωση της αίσθησης ασφάλειας στους εργαζομένους και η αύξηση της επαγγελματικής αφοσίωσης
  • Η μείωση του κόστους αποζημιώσεων και αποκατάστασης ατυχημάτων
  • Η δημιουργία κοινής κουλτούρας σε όλη την επιχείρηση που βασίζεται στη λογική των “Καλών Πρακτικών”
  • Η Συμμόρφωση της επιχείρηση  με την ισχύουσα νομοθεσία σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Η δημιουργία σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και η προετοιμασία για τη διαχείριση ενός ατυχήματος σε λειτουργικό, εμπορικό και νομικό επίπεδο πριν αυτό συμβεί

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 θα αποδείξει προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι στην επιχείρηση σας λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων. Η υιοθέτηση του πρότυπου  ISO 45001 θα διευκολύνει αυτό το έργο  και θα τοποθετήσει την επιχείρησή σας σε μια ελίτ επιχειρήσεων που διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων.