Κόστος ISO 50001 - Enverse
Κόστος ISO 50001 - Enverse

Κόστος ISO 50001. Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το κόστος ISO 50001

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά το Ν.4342/2015 που ενσωματώνει την Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, αυξάνεται ολοένα το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας κατά ISO 50001 σε μία επιχείρηση ή οργανισμό.

Το γεγονός αυτό προέρχεται τόσο από το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας, όσο και από απαιτήσεις τρίτων.

Όπως η απαίτηση ενεργειακού ελέγχου από τη νομοθεσία ή η προϋπόθεση πιστοποίησης κατά ISO 50001 για συνεργασία με δημόσιο φορέα.

 

Πώς όμως κοστολογείται  ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Σ.Δ.Ε.) κατά ISO 50001;

Η πρώτη απορία που δημιουργείται σε  κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση είναι σχετικά με το κόστος που έχει η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) και η πιστοποίηση κατά ISO 50001. Επομένως το πρώτο βήμα είναι  η συλλογή προσφορών για την πιστοποίηση κατά ISO 50001.

Προσπαθώντας να αναλύσουμε το κόστος του ISO 50001, σε αυτό συμβάλουν οι τρεις ακόλουθες κατηγορίες κόστους:


1. Κόστος συμβούλου για την ανάπτυξη του ΣΔΕ κατά ISO 50001

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας είναι η επιλογή ενός εξειδικευμένου σύμβουλου.

Ο σύμβουλος θα υποστηρίξει την επιχείρηση κατά την προετοιμασία της πιστοποίησής της κατά ISO 50001. Δηλαδή ο σύμβουλος είναι ο κατάλληλα τεχνικά καταρτισμένος μηχανικός ο οποίος θα καταγράψει, θα μελετήσει και θα αναλύσει όλους τους απαιτούμενους κατά τα περιεχόμενα του ISO 50001 παράγοντες για την εφαρμογή του προτύπου.

Σημειώνεται ότι η τεχνική εργασία αυτού του προτύπου απαιτεί εξειδικευμένους σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης μηχανικούς. Όπως συμβαίνει και στους ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με το Ν.4342/2015.

2. Κόστος ενεργειών και παρεμβάσεων από την επιχείρηση

Η σωστή διατήρηση και εφαρμογή του ΣΔΕ που αναπτύχθηκε και πιστοποιήθηκε, θα απαιτήσει ορισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις από την επιχείρηση ή οργανισμό.

Αυτές οι απαιτήσεις σχετίζονται γενικότερα με:

  • Την εκπαίδευση του προσωπικού
  • Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης των καταναλώσεων ενέργειας σε όλες τις υποδομές της επιχείρησης. Όπως η ηλεκτρική ενέργεια, η ενέργεια από πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης, η ενέργεια από φυσικό αέριο.
  • Συστήματα καταγραφής άλλων παραγόντων που σχετίζονται με την ενεργειακή κατανάλωση. Όπως είναι περιβαλλοντικές παράμετροι ή το ανθρώπινο δυναμικό μίας επιχείρισης.
  • Παρεμβάσεις για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να είναι από πολύ μικρού μέχρι μεγάλου κόστους. Επιλέγονται μετά από τη σύσταση του ενεργειακού συμβούλου. Ανάλογα με το είδος της επιχείρισης ορισμένες παρεμβάσεις ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν την αντικατάσταση ΗΜ εξοπλισμού με καλύτερης ενεργειακής απόδοσης, την παρέμβαση σε ένα κτιριακό κέλυφος, ή την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

3. Κόστος πιστοποίησης κατά ISO 50001

Η πιστοποίηση του ΣΔΕ που ανάπτυξε ο σύμβουλος με εσάς γίνεται από ειδικά αδειοδοτημένους φορείς.

Οι φορείς αυτοί ελέγχουν τα απαιτούμενα έγγραφα, διαδικασίες και επάρκεια της επιχείρησης ως προς τις απαιτήσεις του ISO 50001. Γίνεται δηλαδή μία επιθεώρηση του ΣΔΕ κατά την οποία η επιχείρηση ελέγχεται και πιστοποιείται για το συγκεκριμένο πρότυπο.

Στον παράγοντα του κόστους οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί θα πρέπει να συνυπολογίζουν κάτι πολύ σημαντικό: Η διαδικασία που ορίζει το ISO 50001 θέτει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας και σε ετήσια βάση ελέγχεται η επίτευξη αυτών.

Η εξοικονόμηση ενέργειας μειώνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων ή οργανισμών σε βαθμό που εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, τα μέτρα εξοικονόμησης που εφαρμόζει και τους στόχους που τέθηκαν.

Επομένως ένα μέρος του κόστους που απαιτείται για το ISO 50001 επιστρέφεται στην επιχείρηση κατά τα επόμενα έτη, μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους που επιφέρει η εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Τι πρέπει όμως να προσέξει η κάθε επιχείρηση ή οργανισμός;

Σε κάθε επιχείριση ή οργανισμό συνιστάται παράλληλα με το κόστος να συναξιολογεί τα ακόλουθα:

  • Την κατάρτιση και το επιστημονικό αντικείμενο του συμβούλου ενέργειας. Η ποιότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας που θα αναπτυχθεί και η σωστή τεκμηρίωση των μέτρων που θα προταθούν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξοικονόμηση ενέργειας που αυτό θα επιφέρει στην επιχείρηση.
  • Ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ.
  • Τις απαιτήσεις που υπάρχουν για την πιστοποίηση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας.
  • Τον χρόνο που απαιτεί η διαδικασία προετοιμασίας μαζί με τον ενεργειακό σύμβουλο έως την πιστοποίηση.

 

Δείτε ακόμη: ISO 50001 και συμμόρφωση με το Ν.4342 για την ενεργειακή απόδοση